Adatkezelési-tájékoztató


MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet tagjai részére

1. Bevezető

A MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet ezúton tájékoztatja Önt, mint a szövetkezet tagját a személyes adatai kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

- 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.)

- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.)

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. tv.)

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.)

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő a MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet (továbbiakban: Adatkezelő, adószáma: 24934589-2-43., székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., képviselője: Sándor Viktória az igazgatóság elnöke, telefon: +36209380490, e-mail cím:sandor.viktoria@miosz.hu).

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelővel szövetkezeti tagsági viszonyban álló természetes személyek.

6. Az adatkezelés jogalapjáról általában

A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont: vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont: egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az a szövetkezeti jogviszony létesítéséhez, illetve a szövetkezeti viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges az adatok kezelése.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontján.

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont: bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert törvényi előírás elrendeli. Ilyen törvények többek között az adózásra, társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul törvény kötelező előírásán.

A 7. pontban tájékozódhat arról, hogy mely személyes adatainak kezelése mely jogcímen alapul.

7. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

név, lakóhely, vagyoni hozzájárulás összege, osztalék, bankszámlaszám

A szövetkezetbe való belépés és a szövetkezeti jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (különösen: tagok számára nyújtott szolgáltatások teljesítése, tagi közreműködés, döntéshozatalban való részvétel biztosítása, osztalékfizetés)

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

az érintett tagsági jogviszonyának fennállása alatt, de legkésőbb a tagsági viszony megszűnésétől számított 8 évig (Számv. tv. 169. §)

A tag ingatlanközvetítői végzettsége (OKJ képzettség adatai), iskolai végzettsége, ingatlanközvetítői névjegyzéki regisztráció száma

A szövetkezetbe való belépés és a tagi személyes közreműködés teljesítésének biztosítása, a tagok képzésére, oktatására vonatkozó kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az érintett tagsági jogviszonyának fennállása alatt

név, lakóhely, vagyoni hozzájárulás összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja

tagnyilvántartás vezetése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont és a Ptk. 3:355. §

A Tny. 99/A. § alapján, az érintettre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig.

A Tbj. 44.§ és 46. §-ban, és az Art. 50. §-ban és 1. sz. mellékletében meghatározott adatok

A Tbj 44.§ és 46. §-ban, és az Art. 50. §-ban és 1. sz. mellékletében előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

A Tny. 99/A. § alapján, az érintettre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig.

telefonszám, e-mail cím

A taggal való kapcsolattartás, tájékoztatás, a tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének elősegítése.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

Az érintett tag hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig

e-mail cím

osztalékfizetéssel kapcsolatos kapcsolattartás, igazolások küldése, amennyiben az osztalékfizetés időpontjában az érintett már nem szövetkezeti tag

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az osztalékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséig

e-mail cím

hírlevél küldése a tag számára

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

Az érintett tag hozzájárulásának visszavonásáig

8. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

8.1. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott tagjai és munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatuk ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselői.

8.2. Az érintett tag neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe továbbításra kerül az Adatkezelő azon partneréhez, amelyhez az érintett tag szolgáltatás nyújtás céljából kiküldésre kerül a tag és az Adatkezelő között létrejött megbízási szerződés alapján. Az adattovábbítás címzettje a tag és az Adatkezelő között létrejött megbízási szerződésben kerül megjelölésre.

8.3. Az érintett tag neve, és - amennyiben az oktatás, képzés teljesítéséhez szükséges - a tag telefonszáma és/vagy e-mail címe továbbításra kerül az Adatkezelő megbízása alapján oktatási, képzési szolgáltatást nyújtó megbízottnak.

8.4. Az érintett adatai elektronikus formában a MiniCRM rendszerben kerülnek rögzítésre és kezelésre. A Mini-CRM rendszer tekintetében a rendszer szolgáltatójaként adatfeldolgozó: MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., adószám: 23982273-2-42, telefon: +36 (1) 999 - 0402, e-mail cím: help@minicrm.hu).

A személyes adatok az adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra.

A szerver üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt. - Adatpark Budapest (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., telefon: 1400, e-mail cím: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu).

8.5. A hírlevél szolgáltatástaz Adatkezelő a MiniCRM rendszer útján nyújtja. A hírlevél küldés tekintetében (e-mail cím, név) adatfeldolgozó a MiniCRM rendszer szolgáltatója: MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., adószám: 23982273-2-42, telefon: +36 (1) 999 - 0402, e-mail cím: help@minicrm.hu).

A személyes adatok az adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra.

A szerver üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt. - Adatpark Budapest (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., telefon: 1400, e-mail cím: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu).

8.6. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: 2G Vállalkozási Iroda Kft, székhely: 1117. Budapest, Nádorliget u 8b., tel:0617860116., e-mail: iroda@2g.hu

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított bizonylatok és számlák, valamint továbbításra kerülnek a Tbj. 44.§ és 46. §-ban, valamint az Art. 50. §-ban és 1. sz. mellékletében foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok. A szolgáltató az adatokat adatfeldolgozóként kezeli.

8.7. Az Adatkezelő a számlázáshoz a szamlazz.hu online számlázó szoftvert használja. A számlázó szoftvert üzemeltető adatfeldolgozó részére a számla kiállításához szükséges adatok kerülnek továbbításra: név és számlázási cím. Az online számlázó adatfeldolgozója: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41‎, telefon: +3630/354-4789, e-mail cím: dpo@kboss.hu)

9. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok elektronikus kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. A papír alapon tárolt és kezelt adatok esetén az Adatkezelő az adatokat tartalmazó iratokat zárt szekrényben tárolja, és ahhoz hozzáférést az Adatkezelőnél csak a 8.1. pontban megjelölt személyek kaphatnak.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet, székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., képviselője: Sándor Viktória, az igazgatóság elnöke, telefon: 06209380490, e-mail cím:sandor.viktoris@miosz.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

© 2019 Az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezet.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el